DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz yolunagidilebilir. (3) Delillerin toplanması bittikten sonra Cumhuriyet savcısı ve hakkındahüküm kurulmuş olan kişiden yedi günlük süre içinde görüş ve düşüncelerinibildirmeleri istenir. (3) İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanı dayargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir. C) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise,aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. E) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecekcezanın belirlenmesinde gerekli indirim yapılmamış veya yanlış indirim yapılmışise. C) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası hükümdedoğru gösterilmiş olduğu hâlde sadece kanunun madde numarası yanlış yazılmışise. B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığakanunda yazılı cezanın en alt derecesini uygulamayı uygun görürse. D) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görülentanık ve bilirkişiler çağrılır. C) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içerentutanaklar ile keşif tutanakları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesiduruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif vebilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.

(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gerekenparanın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler. (2) Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafından veya istinabesuretiyle toplanması sırasında, soruşturmaya ilişkin hükümler uygulanır. B) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasınıveya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevleriniyapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş ise. E) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnızbaşına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarındasanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanmasıile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa. C) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusurdışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetinigerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise. (3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse,karar veya hükmü kanun yararına bozar. (4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısıveya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilenhüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz\. Her yatırımınıza ek bonuslar ve cashback fırsatlarından yararlanın. mostbet türkiye\. (2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine dedavetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmayagelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları saptanmamış olsa da duruşmayadevam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir.

  • Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olanmüdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.
  • Buradaki amaç Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın operatörü ve izinsiz SMS göndereni tespit etmesini kolaylaştırmak.
  • Mesajların sonunda yer alacak 4 haneli kodlar şu anda BTK’nın web sayfasında yayınlandı.

– (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırıolmayanlar bilirkişiler hakkında da uygulanır. (3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdakisüreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işeilişkin diğer davada tekrar edilmez. – (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinentanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veyatanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar veher hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığailişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır. (4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses vegörüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır. – (1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafındangerekli görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık,tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu husustagerektiğinde kendisine yemin verdirilir.

MADDE 18.- (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmadasorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalıişlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. – (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. – (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantıgörürse, bu bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmakve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir. – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundakikurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerinidüzenler. Formatında elektronik ortama aktarılır ve dijitalarşivler oluşturulur. Madde Bu Yönetmelik çerçevesinde görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda diğer alt düzenleyici işlemler hazırlanır. Bunlardan mevcut hak ve yükümlülükleri düzenleyenler Resmi Gazete’de yayımlanır. Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir. Yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Dernekler Kanununa ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır. M) Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları. Denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz. Ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.

(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazırbulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabesuretiyle sorgusu yapılabilir. (5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerleyargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevinenakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazırbulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemecekarar verilebilir. (1) 182 nci maddede gösterilenhâllerde, açıklığın kaldırılması istemine ilişkin olarak yapılacak duruşma,istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır. (5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı andagörüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleriolanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna olanakverecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleryönetmelikte gösterilir. (4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisindeise, ilgililer kendi yargı çevresinde bulunmasa da büyükşehir belediyesınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe evrakını geriçevirmeksizin gereğini yapar. (2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışındabulunmasından dolayı getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesindede uygulanır. (3) Başkan, kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa,istemi gerekçeli olarak reddeder; istemde bulunan suçtan zarar göreni giderleremahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. (4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamındaihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakitgeçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür. (2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişilerile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâlbildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerinigecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. C) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerlehakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veyakamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veyadüşürülenler. (4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini,aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur.